محل برگزاری همایش: تهران - ابتدای بلوار کشاورز، خیابان دکتر محمد قریب، بیمارستان مرکز طبی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز همایش ها (سالن شماره 1،2،3)

اخبار همایش